Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu ze względu na wadę


Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu ze względu na wadę

Bardzo często, po zakupie samochodu wychodzi na jaw, że posiada on wady. Często również przy umowie sprzedaży samochodu Kupujący podpisuje oświadczenie, że stan techniczny samochodu jest mu znany.

Co zatem możemy zrobić, jeśli kupiliśmy samochód z wadą i podpisaliśmy takie oświadczenie?

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji sprzedawcę obowiązuje rękojmia za wady.

Zgodnie z art. 560 § 1 „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania , jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.”

Czym jest rękojmia za wady?

To nic innego jak odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Czym jest zatem wada fizyczna samochodu?

Wada fizyczna to inaczej niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

Zgodnie z art. 5561 Kodeksu Cywilnego rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego , w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

  4. została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Przykładem wady fizycznej samochodu będzie awaria istotnych elementów samochodu np. silnika, turbiny, brak niezbędnego wyposażenia samochodu, niezgodny z ogłoszeniem o sprzedaży samochodu przebieg czy wiek pojazdu.

Czym jest wada prawna samochodu?

Z wadą prawną samochodu mamy do czynienia, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej , a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wadą prawną jest także brak istnienia prawa sprzedającego (art. 5563 Kodeksu Cywilnego)

Dla przykładu wadą prawną samochodu będzie sytuacja, gdy zakupiony przez nas samochód okaże się własnością innej osoby, albo został sprzedany przez tylko jednego ze współwłaścicieli, lub też okaże się przedmiotem kradzieży.

Jeżeli chcemy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy to odpowiednią formą będzie złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie nie musi mieć formy szczególnej. Jeżeli umowa sprzedaży samochodu została zawarta w formie pisemnej, to oświadczenie o odstąpieniu od umowy również powinno zostać złożone na piśmie.

Pamiętajmy, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy zatem na początku poinformować sprzedawcę o wadzie samochodu, który nabyliśmy (dla celów dowodowych najlepiej jeśli zrobimy to niezwłocznie), a następnie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z żądaniem zwrotu ceny pojazdu i wskazując istotność wady. Możemy również wysłać do sprzedawcy jedno pismo, w którym zarówno in formujemy o wadzie jak i określamy nasze roszczenie tj. oświadczamy, że odstępujemy od umowy sprzedaży samochodu. Pamiętajmy, że wskazując wadę jaką dotknięty jest zakupiony przez nas pojazd musimy wskazać, że wada ta jest istotna.

Kodeks Cywilny nie reguluje definicji wady istotnej. Aby tą definicję przybliżyć należy sięgnąć do orzecznictwa sądowego. Z wadą istotną mamy do czynienia w sytuacji, gdy korzystanie z rzeczy jest niemożliwe. Przykładowo o wadzie istotnej samochodu wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29.06.2004. wskazując, że nabywca samochodu może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu , ale również sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego zespołów i elementów, pozwalających na właściwą i normalną eksploatację pojazdu.

W jakim terminie możemy odstąpić od umowy sprzedaży samochodu?

Na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy mamy rok licząc od dnia wydania rzeczy, ale jeżeli kupującym jest konsument termin nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego tj. 2 lat od wydania rzeczy, jeżeli przedmiotem sprzedaży była używana rzecz ruchoma, w terminie roku.

Terminy na złożenie oświadczenia mogą być inne dla przedsiębiorców i inne dla konsumentów.

O w/w terminach szerzej pisałem w moim artykule na blogu pn. terminy związane z rękojmią przy sprzedaży auta https://www.kancelariajaworski.eu/blog/u1i4s4-terminy-dotyczace-dochodzenia-ros

Musimy być świadomi tego, że zazwyczaj sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność. Dochodzenie roszczeń od sprzedawcy nie uniemożliwia nam korzystania z wadliwego samochodu. Pamiętajmy jednak, że dla celów dowodowych należy dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty takie jak faktury VAT, paragony, oświadczenia mechaników. Wszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się również w udokumentowany sposób np. w formie listownej za potwierdzeniem odbioru, mailowej bądź w obecności innych osób.

Jaki skutek wywoła złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży auta ?

Kupujący przestaje być właścicielem pojazdu a staje się jedynie posiadaczem pojazdu.

Do skutecznego złożenia oświadczenia wystarczy wysłanie Sprzedawcy najlepiej listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy jest jednostronnym oświadczeniem, które wywołuje skutki prawne od dnia kiedy Sprzedający mógł zapoznać się z treścią złożonego oświadczenia.

Na skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy mamy prawo do żądania zwrotu zapłaconej ceny samochodu a ponadto mamy prawo dochodzić o Sprzedawcy kosztów związanych z zawarciem umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia pojazdu.

Dodatkowo możemy żądać kosztów związanych z wynagrodzeniem rzeczoznawcy samochodowego czy kosztami związanymi z rejestrację pojazdu.

Ponadto Kupujący może żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu naprawy pojazdu przed odstąpieniem od umowy, ale tylko w takim zakresie w jakim Kupujący nie odniósł korzyści z tytułu poniesionych nakładów.

Polecam również:

Rękojmia za wady - na co uważać?

.